Giải pháp

318x207_3

Hỗ trợ phòng chống thiên tai

Xây dựng mạng lưới quan trắc là các trạm thời tiết, trạm đo mưa trên các khu vực cần cảnh báo để giám sát lượng mưa thực tế…

318x207_1

Giải pháp cho nông nghiệp thông minh

Cung cấp giải pháp tổng thể cho sản xuất nông nghiệp dựa trên các điều kiện thời tiết chính xác nhằm cảnh báo thiên tai, cảnh báo sâu bệnh…